Consulting czyli jak założyć firmę konsultingową

Udzielanie informacji, służenie komuś radą lub opinią to odwieczne formy aktywności gospodarczej. Konsulting stanowi współczesne ramy organizacyjno-prawne dla tego typu działalności. Nie jest to jednak umowa uregulowana w kodeksie cywilnym.

W języku prawnym i potocznym angielskie słowo consulting jest dziś używane jako synonim doradztwa. Możemy spotkać się więc z consultingiem finansowym lub doradcą finansowym. W wypadku konsultingu zaś przeciwnicy rodzimej nazwy wskazują, że słowo doradztwo nie w pełni odzwierciedla treść umowy, której przedmiotem jest nie tylko dawanie komuś rady. Argument ten jest nieprzekonujący, ponieważ znaczenie każdego terminu używanego w języku prawnym i potocznym nie musi być tożsame. W sporze tym ustawodawca opowiada się raczej za pojęciem doradztwo, ponieważ w ustawie z 5 lipca 1996 r. (Dz.U. nr 102, poz. 475 ze zm.), regulując wycinek omawianego zagadnienia, użył określenia doradztwo podatkowe, a nie konsulting podatkowy. Tak samo w ustawie z 24 sierpnia 1997 r. o publicznym obrocie papierami wartościowymi spotykamy doradcę inwestycyjnego, a nie consulting inwestycyjny. Na podstawie tych dwóch przykładów trudno dziś ostatecznie przesądzić wynik terminologicznego sporu, a więc czy np. konsulting inwestycyjny, finansowy, personalny, inżynieryjno-techniczny, wiele innych zostaną wyparte przez regulowane odrębnymi ustawami doradztwo inwestycyjne, finansowe itd. Praktyka życia gospodarczego, o czym świadczą choćby szyldy reklamowe, skłania się raczej w kierunku obcojęzycznej terminologii dla wykonywania usług o charakterze doradczym. I należy się obawiać, że moda na makaronizmy, wzmocniona przez związki ze światową gospodarką i polskie zadawnione kompleksy (zagraniczne jest lepsze od krajowego), zapewne szybko nie minie.

Najlepsze perfumy fm tylko z

Pozostawiając na uboczu terminologiczne spory można tymczasem stwierdzić, że konsulting jest umową o doradztwo, charakteryzujące się neutralnością, obiektywizmem oraz dyskrecją.

Konsekwencją ostatniej z cech consultingu jest wyjątkowo skąpa literatura przedmiotu. Wynika to stąd, że i firmy doradcze, i ich klienci skrupulatnie i dyskretnie strzegą swych zawodowych i umownych tajemnic, dając temu wyraz w klauzulach umownych.

Wyróżniki

Consulting, czyli szeroko rozumiane doradztwo w interesach, charakteryzuje neutralność, obiektywizm oraz dyskrecja.

Omawiana instytucja nie jest monolitem w sensie jurydycznym. Odnosi się do wszelkich dziedzin życia, w których wiedza jest przysłowiowym kluczem do sukcesu. Rozkwit działalności doradczej w obecnym kształcie zbiega się z rozwojem przemysłu. Zasięg i rozmiary konsultingu są wprost proporcjonalne do skali i złożoności działania przedsiębiorstw. Wpływ na rozwój tego rodzaju usług niewątpliwie ma także coraz nowocześniejsza i bardziej skomplikowana technika oraz zaawansowana nauka. Również ważne są nowoczesne metody organizacji i zarządzania, marketing w szczególności oraz inne tego rodzaju sprawności. Konkurencja zaś wymusza na przedsiębiorcach nieustanną troskę o obniżanie kosztów działalności, poszerzanie rynków zbytu, zwiększanie produkcji i wydajności pracy, a to także prowokuje sięganie po pomoc specjalistów. Management konsulting, czyli doradztwo w dziedzinie zarządzania, pozwala podjąć świadomą, wielopłaszczyznową decyzję odnośnie do posunięć gospodarczych. Doradcy powinni więc pomóc zbudować szczegółowy biznesplan, rozpoznać koszty i uwarunkowania uruchomienia np. linii produkcyjnej, przygotować prognozy sprzedaży, zagrożeń i sposobów rozwiązywania problemów finansowych czy kadrowych związanych z zakupem - powiedzmy - nowej technologii.

Profesjonalna klimatyzacja precyzyjna do twojego mieszkania. Chcesz ulepszyć samochód - tłumiki warszawa do każdego samochodu.

Charakter umowy

Konsulting jest zbiorczą nazwą wszelkiego rodzaju szeroko rozumianej działalności doradczej. Stąd problem z jego zdefiniowaniem obejmującym wszystkie typy, formy i zakresy tej działalności. Według angielskiego Instytutu Doradców Organizacyjnych konsulting oznacza usługę świadczoną przez niezależną i wykwalifikowaną osobę lub osoby w zakresie rozpoznania i badania problemów dotyczących polityki, organizacji, procedur i metod, zawierającą zalecenia podjęcia stosownego działania oraz pomoc w ich wdrażaniu. I choć definicja ta odnosi się bezpośrednio do doradztwa organizacyjnego, to zawiera w sobie uniwersalne elementy omawianego zbiorczego pojęcia. Dlatego może posłużyć za punkt wyjścia do rozważań na temat charakteru konsultingu.

Co to jest consulting

- umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług,
- umowa o indywidualnym charakterze w tym znaczeniu, że świadczącym usługi może być tylko podmiot niezależny (niepodporządkowany), posiadający odpowiednie kwalifikacje,

- umowa, przy której zakres świadczonych usług nie jest stały, lecz zależy od woli stron, a właściwie od woli zlecającego, który wyznacza doradcy kierunki i rozmiary jego pracy,
- umowa oparta na wzajemnym zaufaniu i współdziałaniu stron - doradca nie tylko radzi, ale i konsultuje na bieżąco ze zlecającym wyniki swej pracy, pomaga we wdrożeniu zaleceń (może np. prowadzić szkolenia dla personelu przedsiębiorcy zlecającego),
- umowa, na podstawie której doradca nie ma uprawnień decyzyjnych - należą one do zlecającego,
- działalność o charakterze stałym, zawodowym i odpłatnym - może być wykonywana indywidualnie lub w rozbudowanych strukturach organizacyjno-prawnych (np. w formie dużej spółki kapitałowej).

Najlepszy przewóz osób na wycieczki.

Profesjonalne usługi chłodnictwo warszawa dla Twojego pomieszczenia.

Dobra klimatyzacja w domu to podstawa.

Najlepszy ginekolog warszawa w twojej okolicy.

Gimnastyka Rehabilitacyjna - aqua aerobik warszawa na bóle kręgosłupa.